Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Santockiej przede wszystkim. (ŚW/0006)Eugeniusz Berdzik (eugeniusz@berdzik.eu, 509 802 277)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Świerczewo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Koszt realizacji projektu mieści się w limicie przeznaczonym dla osiedla

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Santocka (obręb EGiB nr 2089, działka nr 3) przy skrzyżowaniu z ulicą Jodłową


Cel i uzasadnienie projektu

Niewłaściwy, niezgodny z potrzebami przechodniów przebieg chodnika skłania pieszych do przechodzenia "na skróty" bądź po pasie zieleni, bądź też drogą dla rowerów i następnie po skarpie (również pasie zieleni) na chodnik przy przystanku autobusowym. Takie zachowanie przechodniów stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, tak dla pieszych, jak i rowerzystów prawidłowo korzystających z drogi.
Dla poprawy estetyki tego miejsca a przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa tak pieszych, jak i rowerzystów, konieczne jest wyeliminowanie takich praktyk.
Z uwagi na często występujące przypadki, że do przejścia dla pieszych przez ulicę Santocką w kierunku ulicy Jodłowej, ustawia się duża grupa przechodniów czekających na sygnał świetlny, ograniczająca możliwość przejścia pieszym chcących iść chodnikiem na wprost, należy na odcinku chodnika, na wprost przejścia dla pieszych, poszerzyć chodnik o ok. 0,5 metra, by nie dochodziło tutaj do kolizji.
Realizacja tego projektu będzie prowadzić do osiągnięcia tego celu.

Szczegółowy opis

Dla uzyskania przedstawionego celu należy:

1) Zmienić przebieg chodnika poprzez likwidację szpica chodnika, który wydłuża przechodniom drogę i powoduje chodzenie "na skróty". By to uzyskać należy zniwelować teren (zlikwidować część skarpy) i ułożyć ok. 10 m2 nowego chodnika. Utraconą w ten sposób część trawnika w wielkim nadmiarem odzyska się poprzez odtworzenie trawnika na wydeptanej skarpie i niszczonej przez przechodniów skarpie przy przystanku autobusowym;
2) W odpowiednim miejscu powstałej łącznej powierzchni chodnika zbudować owalny, okrągły lub o innym kształcie mini klomb, jeśli będzie to możliwe
3) Przenieść słupek z tablicą z nawą ulicy na pas zieleni poza chodnikiem;
4) Przełożyć odcinek drogi dla rowerów dla zrównania jej powierzchni z powierzchnią chodnika;
5) Przy przy skarpie od strony nowego odcinka chodnika a także wzdłuż drogi rowerowej na odcinku ok. 45 metrów (aż za wiatę przystankową) postawić płot blokujący wchodzenie z drogi rowerowej na skarpę i dalej do przystanku.
6) Naprzeciwko przejścia dla pieszych prowadzącego w kierunku ulicy Jodłowej (przez wschodnią a następnie zachodnią jezdnię ulicy Santockiej) poszerzyć chodnik o około 0,5 metra

Ogólnodostępność projektu

Poprawa infrastruktury według przedstawionego projektu będzie służyć wszystkim mieszkańcom Szczecina.

Odbiorcy projektu

Ogół mieszkańców Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Niwelacja terenu pod nowy chodnik, przełożenie części drogi rowerowej3000 zł
2Budowa chodnika 12,5 m2 (suma)10625 zł
3Wstawienie płotu odgradzającego chodnik i drogę rowerową 44 mb19800 zł
4Odtworzenie pasa zieleni wydeptanej przez przechodniów1000 zł
5Wykonanie mini klombu10000 zł
6Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór40000 zł
7ozanczenie zadania SBO1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 85925 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy