Dembowskiego od podstaw (NB/0005)Sylwester Tomal (5005401o3@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Niebuszewo-Bolinko

Kategoria projektu

Ekologia, Kultura, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Fragment ulicy E. Dembowskiego oraz przyległy skwer.
Numery działek:
326201_1.3205.49
326201_1.3208.5/6
326201_1.3205.49
326201_1.3205.45/4
326201_1.3208.219/5


Cel projektu

Aktywizacja lokalnej społeczności we wspólnym kreowaniu lepszej przestrzeni.
Realizacja "planu minimum" przeciwdziałania zaobserwowanym na obszarze projektu problemom, m. in.:
-nielegalnemu parkowaniu obniżającemu bezpieczeństwo ulicy,
-chaosowi przestrzennemu,
-zdegradowanej przestrzeni skweru,
-brakom w infrastrukturze pieszo - rowerowej.
Rozpoczęcie szerokiej dyskusji na temat chaotycznego rozwoju miasta, bez spójnych i konkretnych strategii dla poszczególnych osiedli.

Szczegółowy opis

1. 1. Bezpieczeństwo i dostępność:
-racjonalizacja dozwolonej prędkości maksymalnej - tempo 30
-utworzenie nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Gdyńską
-uporządkowanie nielegalnego parkowania wzdłuż ulicy - ustawienie donic z roślinnością oraz słupków
-budowa progu zwalniającego w formie szykany (2 połówki) na odcinku ulicy E. Dembowskiego ujętym w projekcie
-wygładzenie kąta ostrego wjazdu na fragment ul. E. Dembowskiego będący drogą wewnętrzną
Wprowadzenie rozwiązań związanych z ingerencją w organizację ruchu drogowego wymaga przygotowania dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu i uzyskania niezależnych opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego odnoszących się do rozwiązań w inżynierii ruchu drogowego, Stąd też ostateczne rozwiązania w zakresie ruchu drogowego, w tym elementów uspokojenia ruchu, czy przejść dla pieszych, będą zrealizowane w oparciu o przygotowany i zaopiniowany pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu.

2. Środowisko naturalne:
-pielęgnacja istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia dużych drzew (zwiększenie retencji wody, zmniejszenie efektu wyspy ciepła)
-zwiększenie bioróżnorodności - utworzenie łąki kwietnej
-budowa ogrodu deszczowego


3. Ład przestrzenny:
-budowa alejek spacerowych na obszarze skweru
-nowe ławki, kosze i stojaki rowerowe z katalogu mebli miejskich

4. Partycypacja:
-aranżacja parkletów - wspólnie z mieszkańcami; parklety ustawione na 2 końcach nitki ul. E. Dembowskiego, będącej drogą wewnętrzną jako "przedłużenie" skweru
-lokalna społeczność we współpracy ze studentami kierunków artystycznych AS, ZUT - organizacja warsztatów o tematyce:
a)nowych wzorców dla szyldów, witryn sklepowych oraz elewacji remontowanych budynków
b)rewitalizacji wnętrz przyległych kwartałów - warsztaty / konkurs architektoniczny

Uzasadnienie projektu

To nie jest kolejny projekt pt. „budowa ścieżki rowerowej / chodnika / parkingu”. To zbiór podstawowych idei i rozwiązań podnoszących jakość przestrzeni miejskiej. Na tyle kompleksowy, na ile pozwala ograniczony budżet projektów lokalnych. Wystarczająco generyczny, aby być przyczynkiem do dyskusji nt. wizji rozwoju całego osiedla (co powinno być punktem wyjścia do jakichkolwiek zmian!), a jednocześnie ukierunkowany na konkretne problemy dotyczące wybranego obszaru.
Jako autor projektu liczę, że jego realizacja będzie impulsem do stworzenia „modelowej ulicy” a także inspiracją dla podobnych działań w innych lokalizacjach, zmian w procesie miejskiego planowania, w szkodliwych planach zagospodarowania, zbyt ogólnym Studium czy zasadach SBO, w szczególności dot. zwiększenia lokalnych pul środków.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności zaś bezpośrednie sąsiedztwo skweru przy ul. E. Dembowskiego - tj. mieszkańcy:

-kwartału SM "Student",
-punktowców SM "Wspólny Dom" ("os. Piastowskie"),
-kwartału Gdyńska/Cegielskiego/Dembowskiego,
-os. "Jarzębinowego".


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1dokumentacja projektowa i nadzory - org. ruchu, budowa progu zwalniającego w formie szykany (2 połówki)13000 zł
2wyznaczenie PDP, zmiana oznakowania3200 zł
3ustawienie donic z roślinnością oraz montaż słupków50000 zł
4posadzenie drzew wraz z pielęgnacją45000 zł
5założenie łąki kwietnej39000 zł
6projekt i budowa ogrodu deszczowego30000 zł
7budowa alejek na obszarze skweru145000 zł
8nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe42000 zł
9dokumentacja projektowa i nadzory - zagospodarowanie zieleni35000 zł
10parklety - zakup, organizacja wspólnej aranżacji50000 zł
11organizacja warsztatów dla mieszkańców - we współpracy z uczelniami15000 zł
12wygładzenie kąta ostrego wjazdu na fragment ul. E. Dembowskiego będący drogą wewnętrzną10000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 477200 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy