KURS NA PÓŁNOC - CAŁA NAPRZÓD! WIEŻA GOCŁAWSKA +PARK TILEBEIN +STANICA WODNA +POLANA WODOZBIÓR +SZLAK WIDOKOWY (OGM/0013)Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Sport, Kultura, Zdrowie, Rekreacja, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt jest zlokalizowany na obszarze kilku północnych osiedli Szczecina w dzielnicy Północ: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław, Warszewo, Bukowo, Żelechowa.
Lokalizacje projektów szczegółowych:
Park Tilebein, działka nr 74/6 z obrębu 3033; lokalizacja Szczecin osiedle Żelechowa przy ulicach Dębogórskiej, Robotniczej i Zgorzeleckiej
Stanica Wodniacka “Wodna” , działka nr 33 i 40 z obrębu 3050, ul. Wodna
Zagospodarowanie terenów wokół Wieży Gocławskiej, działka nr 26/2, obręb 3069 oraz 18/1, 11/12, 13 obręb 3073, osiedle Gocław, obszar pomiędzy ulicami Lipowa, Narciarska, Koszalińska. Projekt nie dotyczy żadnych działek prywatnych.
Północny Szlak Widokowy, dzielnica Północ, obejmuje działki wg załącznika nr 19
Polana Wodozbiór, dzielnica Północ, Osiedla Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie na działkach:
dz. 2/3 z obr. 3002 i dz. 4 , 15/1 obr. 3064


Cel projektu

Dzięki realizacji projektu zostanie wydobyty turystyczny, historyczny, przyrodniczy i rekreacyjny potencjał północnych osiedli Szczecina, które od lat skrywają wiele nieodkrytych i zaniedbanych miejsc. Celem projektu jest zrealizowanie pięciu składowych zadań, które są połączone we wspólną całość: rewitalizacja Parku Tilebeinów na Żelechowej, zagospodarowanie terenów wokół Wieży Gocławskiej (d. Bismarcka), budowa Stanicy Wodniackiej “Wodna” na Skolwinie, utworzenie Polany Rekreacyjnej Wodozbiór oraz oznakowanie Północnego Szlaku Widokowego, który połączy wyżej wymienione miejsca.
Park Tilebeinów zostanie odtworzony w swoim historycznym kształcie. Park będzie miejscem spotkań, organizacji wydarzeń kulturalnych, wypoczynku, a także obcowania z historią dzielnicy i przyrodą. Celem renowacji jest poprawa stanu zagospodarowania i warunków zamieszkania na obszarach zdegradowanych, zniwelowanie deficytu przestrzeni publicznych, wyeksponowanie, wykorzystanie i ochrona walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych, wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców i integracji ich społeczności, edukacja historyczna, a także podniesienie dostępności kultury i sztuki.

Zagospodarowanie terenów wokół Wieży Gocławskiej (d. Bismarcka) będzie polegało na wykonaniu kompleksowych zadań, które ułatwią dotarcie na polanę przy wieży, poprawią bezpieczeństwo miejsca oraz stworzą miejsce odpoczynku i kontemplacji.
Powstaną atrakcyjne ścieżki z tablicami informacyjnymi, które wydłużą czas przeznaczony na spacer wśród zieleni wzgórza oraz wzbogacą go o edukację historyczną.
Celem projektu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni, zwiększenie dostępności oraz zwrócenie uwagi na historię miejsca, wykorzystanie wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Od lat zaniedbane otoczenie wieży ma szansę stać się wizytówką północnej dzielnicy Szczecina i zachęcić mieszkańców całego miasta do zwiedzania tych terenów.
Powstanie Stanicy Wodniackiej przy ul. Wodnej ma wspomagać rozwój aktywnej rekreacji w północnej części rozlewiska Odry, Cieśnicy i Łarpi. Stanica Wodniacka „Wodna” - baza wypadowa na Mare Dambiensis. Ogólnodostępny slip do wodowania kajaków, małych oraz większych łódek. Dodatkowo powstanie parking, gdzie będzie można pozostawić samochód z przyczepą podłodziową. Stanica będzie stanowiła swoiste wrota do akwenów Cieśnicy, Łarpi oraz jeziora Dąbskiego. Może się okazać ona także motorem do rozwoju turystyki wodnej na obszarze Odry zachodniej i północnej. Atutami lokalizacji są: duża ilość zieleni, możliwość obcowania z naturą, obserwacja dziko żyjących zwierząt, obszar Natura 2000. Stanica docelowo może stać się elementem szlaku kajakowego po Odrze. Cel zagospodarowanie ostatnich dostępnych nadwodnych przestrzeni. Stworzenie możliwości korzystania z “wody” wszystkim mieszkańcom Szczecina oraz turystom odwiedzającym nasze miasto. Baza wypadowa na Mare Dambiensis.
Projekt budowy Stanicy Wodniackiej „Wodna” wzbudził zainteresowanie i uznanie grantodawcy Fundacji Bosman. Stowarzyszenie “Skolwin i My” z przyznanego grantu zakotwiczy pływający pomost przy cyplu na ul. Wodnej.

Celem składowej Polana Rekreacyjna Wodozbiór jest stworzenie nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców osiedli Dzielnicy Północ położonym w bezpośrednim sąsiedztwie, cennego ekologicznie obszaru. Polana, dzięki zagospodarowaniu może być docelowym miejscem wypoczynku, jak również przystankiem na żółtym szlaku krajoznawczym (PTTK). Zapewni to program wprowadzenia małej infrastruktury turystyczno - biwakowej. Charakter zagospodarowania będzie odpowiedni zarówno dla turystyki indywidualnej jak i grupowej.


Celem istnienia Północnego Szlaku Widokowego jest stworzenie infrastruktury turystycznej dla pieszych wędrówek po największych atrakcjach północnych osiedli Szczecina. Ten rejon miasta w czasach swej świetności (do II w. św.) był licznie odwiedzany dla swoich niezaprzeczalnych walorów krajobrazowych, a sprzyjała temu rozwinięta infrastruktura w postaci wygodnych dróg i ścieżek spacerowych, punktów widokowych, wież, mostków, schodów itp. Na ówczesnych turystów czekały liczne popularne lokale gastronomiczne. Również transport był znakomicie zorganizowany - drogi, kolej, statki sprawnie i szybko dowoziły mieszkańców głównie ze Szczecina.
Obecnie po zniszczeniach wojennych i latach zaniedbań mamy nadal publiczny dostęp do wspaniałych punktów widokowych (ograniczany niestety ekspansywną zabudową mieszkalną i rozrastającą się roślinnością), do miejsc cennych przyrodniczo i historycznie. Coraz bardziej jest także ograniczany dostęp do brzegu Odry. Północny Szlak Widokowy ma na celu podkreślenie znaczenia powyższych walorów dla mieszkańców nie tylko dzielnicy Północ ale i dla całego miasta. Od potrzeb rekreacji nie mniej ważny jest walor edukacyjny. Od dwóch lat są cyklicznie organizowane wycieczki po dzielnicy z przewodnikami ale brakuje takich oznakowań trasy, by ludzie samodzielnie mogli zwiedzać te piękne okolice.

Szczegółowy opis

Projekt Kurs na Północ ma za zadanie stworzyć kompleksową infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną w dzielnicy Północ, na osiedlach: Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Żelechowa, Gocław. Koncepcja zakłada wykonanie 4 głównych zadań: Zagospodarowanie terenów wokół Wieży Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka “Wodna”, Polana Wodozbiór, Północny Szlak Widokowy. Pierwsze 4 z wymienionych zadań są projektami składowymi, które uzupełniają się pod kątem proponowanej oferty turystycznej, natomiast Szlak Widokowy łączy je wraz z ponad 30 innymi atrakcjami i powoduje, że projekt ma charakter ogólnomiejski.
Każda z pięciu składowych projektu jest opisana ogólnie poniżej, natomiast szerszy opis oraz szczegółowy budżet i przykłady są zamieszczone w załącznikach.

Zagospodarowanie terenów wokół Wieża Gocławskiej
W planach jest wykonanie ścieżek prowadzących na wieżę- modernizacja starych szlaków. Ścieżki będą posiadały tablice informacyjne oraz miejsca odpoczynku dla osób dla których dotarcie na wieżę sprawia problemy. Na polanie przed wieżą zaplanowano parking dla rowerów. Atrakcją będą nowe ścieżki rekreacyjne, która otwierają się na najważniejsze osie widokowe oraz ruiny historycznej zabudowy.
Z uwagi na planowaną u podnóża Zielonego Wzgórza Szczecińską Kolej Metropolitalną, powstanie idealne połączenie stacji od strony ul. Koszalińskiej poprzez malowniczą ścieżkę turystyczną z wieżą Gocławską. Projekt zagospodarowania ma powstać w ramach konkursu architektonicznego zorganizowanego przez UM Szczecin.
Szczegółowy opis projektu znajduję się w załączniku nr 4.

Park Tilebein
Projekt polega na aktualizacji dokumentacji projektowej  i renowacji wpisanego do rejestru zabytków parku. Dokumentacja, która posiada pozwolenie na budowę zostanie zaktualizowana zakresie obejmującym wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, ze wskazaniem zakresu realizacji w ramach bieżącej edycji SBO zgodnym z wykonaną wcześniej dokumentacją, Uzupełnienie projektu budowlanego i wykonawczego o opisy i rysunki szczegółowe określające sposób budowania nawierzchni w kontekście wysokiego zróżnicowania rzeźby terenu, Aktualizacje dokumentacji w branży zieleń pod katem zgodności z Zarządzaniem Prezydenta Miasta nr 140/21. Minimalny zakres aktualizacji to przygotowanie projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wykonanego wg wzoru zawartego w Zarządzeniu.
W ramach realizacji projektu uporządkowany zostanie cenny drzewostan, zawierający okazy typowane na pomniki przyrody, a także przeprowadzone zostaną uzupełniające nasadzenia roślinności parkowej. Projekt przewiduje budowę alejek spacerowych, schodów i mostka terenowego, eksponujących naturalna rzeźbę terenu wysokiego brzegu rzeki Odry, oświetlenia, terenowych urządzeń rekreacyjnych, pamiątkowej ławeczki - pomnika szczecińskiej mecenas sztuki i filantropki Sophie Auguste Tilebein oraz elementów małej architektury w postaci ławek i koszy. Planowane prace są zgodne z MPZP.
Szczegółowy opis projektu znajduję się w załączniku nr 7.

Stanica Wodniacka “WODNA”
Zakładamy wybudowanie ogólnodostępnego miejsca (slipu) do wodowania łodzi z miejscem parkingowym umożliwiającym bezpieczne pozostawienie samochodu wraz z przyczepą podłodziową. Oświetlenie placu i zainstalowanie monitoringu. Planowane prace są zgodne z MPZP “Skolwin Port 2”. Projekt może powstać w ramach przetargu.
Szczegółowy opis projektu znajduję się w załączniku nr 10.

Polana Rekreacyjna Wodozbiór
Projekt zakłada ulokowanie na polanie obiektów małej architektury w postaci wiat turystycznych, ławostołów, stojaków rowerowych, a także urządzeń zabawowych dla najmłodszych jak huśtawka, drążki do podciągania czy ścianka wyczynowa. Ponadto ustawione zostaną tablice informacyjno-historyczne i edukacyjne.
Szczegółowy opis projektu znajduję się w załączniku nr 17.

Północny Szlak Widokowy
W ramach projektu zostanie zrealizowane opracowanie identyfikacji graficznej (logo, kolorystyka, itp.) Szlaku; Opracowanie, zakup i montaż 20 dużych i małych tablic informacyjno-turystycznych w najważniejszych, atrakcyjnych miejscach, gdzie warto się zatrzymać i dowiedzieć więcej o danym punkcie - obiekcie;
Powstaną “drogowskazy” (małe tabliczki kierunkowe) jako oznakowanie szlaków pieszych - umieszczone w pobliżu punktów z tablicami informacyjnymi, kierujące wędrujących indywidualnie po Szlaku. Projekt graficzny ma powstać w ramach konkursu graficznego zorganizowanego przez UM Szczecin. Opracowanie merytoryczne tablic oraz zakup i montaż tablic ma powstać w ramach przetargu.
Szczegółowy opis projektu znajduję się w załączniku nr 13 i tabela lokalizacji- załącznik nr 19.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest owocem współpracy wielu środowisk lokalnych: mieszkańców osiedli, członków rad osiedli, lokalnych aktywistów, przewodników oraz przedsiębiorców. Jest oddolną inicjatywą oraz synergią północnych osiedli. Projekt odpowiada ogromnemu społecznemu zainteresowaniu wyrażonemu przez 6582 mieszkańców poprzez ponad 10 200 głosów w SBO 2021.
Projekt warto zrealizować z wielu powodów. Pod kątem turystycznym będzie to projekt o ogólnomiejskim charakterze, wykorzystujący zapomniany potencjał rekreacyjny, przyrodniczy i historyczny dzielnicy. Realizacja projektu spowoduje ożywiony ruch turystyczny oraz wprowadzi modę na turystykę lokalną w Szczecinie. Sam szlak turystyczny to ponad 50 ciekawych punktów (atrakcji), których pobieżne zwiedzanie zajmuje nawet 5 dni! Mieszkańcy Szczecina potrzebują nowych terenów rekreacyjnych takich, jak Park Tilebein lub okolice Wieży Bismarcka, które są realną alternatywą do popularnych Jasnych Błoni lub Jeziora Szmaragdowego.
Projekt posiada olbrzymie wartości edukacyjne: opisy historii osiedli, przedsiębiorstw, zabytków oraz pomników przyrody. Ma za zadanie przywrócić świetność dzielnicy przez stworzenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. Zrealizowany projekt będzie tworzył północną oś turystyczną zlokalizowaną wzdłuż Odry, równolegle do osi komunikacyjnej (drogi samochodowej oraz kolei - wkrótce metropolitalnej).
Każde z zadań naszego projektu wzajemnie się uzupełnia i jednocześnie wpisuje się w całość Północnego Szlaku Widokowego. Gdy zrealizuje się projekt, będzie on impulsem gospodarczym dla branży turystycznej (np. więcej wycieczek), sportowej (sprzedaż sprzętu sportowego), gastronomicznej (nowe restauracje, gastronomia na kółkach), hotelarskiej (więcej turystów, którzy chętnie zostaną na noc). Zrealizowanie projektu to także bodziec do organizacji wydarzeń np. spektakle w Altanie Sztuki w Parku Tilebeina; koncerty i wydarzenia sportowe na polanie przed Wieżą Bismarcka; zwiedzanie Odry ze Stanicy Wodniackiej.
Każde z wymienionych zadań wykorzystuje walory krajobrazowe i przyrodnicze, które w tym momencie są zaniedbane, zapomniane i z punktu widzenia wnioskodawców i mieszkańców dzielnicy Północ wymagają kompleksowej rewitalizacji. Dowodem tego są liczne oddolne inicjatywy, które aktywizują ludzi tj. wspólne sprzątania zaniedbanych terenów zielonych, wspólne zwiedzania zabytków, wspólne odkrywanie historii.
Kolejnym walorem projektu jest fakt, że uatrakcyjni on dzielnicę pod kątem zamieszkania oraz przełamie stereotypy - zdejmie złą sławę dzielnicy, Projekt będzie podwaliną do dalszego rozwoju i uzupełniania oferty Północnej dzielnicy Szczecina, która jest postrzegana jako biedna i niebezpieczna... Ten projekt powstał po to, żeby to zmienić. Jego elementy pozostaną na długo i będą procentować w przyszłości, otwierając nowy lepszy rozdział w historii dzielnicy.
Zamierzeniem projektu jest jak najszersza dostępność i aspiracja do zostania jedną z TOP 10 atrakcji Szczecina.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Szczecina oraz turystów. Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny dojazd środkami komunikacji zbiorowej (autobus, tramwaj, SKM).
Wszystkie wskazane miejsca tzn. Zielone Wzgórze (nazwa hist. Winnogóra) z wieżą Bismarcka (nazwa historyczna, nazwa właściwa Wieża Gocławska), Park Tilebeinów, Stanica Wodniacka na Skolwinie, Polana Wodozbiór, znaki i tablice Północnego Szlaku Widokowego są ogólnodostępne oraz udostępnione bezpłatnie. Wszystkie wyżej opisane tereny są położone na działkach gminnych należących do Miasta Szczecin z wyjątkiem terenu na którym usytuowana jest Wieża Gocławska. Wieczysty użytkownik tej działki będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, wyraża zgodę na bezpłatne i ogólnodostępne korzystanie dla wszystkich. Deklaracja dzierżawcy terenu przy Wieży Bismarcka znajduje się w załączniku nr 2.
Ponadto dbając o bezpieczeństwo korzystania z opisanych w projekcie atrakcji będą stworzone odpowiednie regulaminy. Projekt zakłada wykonanie opisów tablic i oznakowań w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim co przekłada się na szersze grono odbiorców.

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzystają wszystkie grupy mieszkańców Szczecina: zarówno młodzi i starsi mieszkańcy, którzy będą chętnie korzystać z terenów pod kątem spotkań, wypoczynku, turystyki jak i historycznej edukacji. Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych, bez żadnych podziałów czy kryteriów. Projekt jest dostępny zarówno dla pieszych, rowerzystów, osób zmotoryzowanych lub poruszających się komunikacją miejską. Planujemy wykonanie ścieżki wśród drzew dla osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Na teren pod wieżą będą mogły dotrzeć za pomocą odnowionej i przystosowanej drogi. Projekt ma za zadanie promować lokalną turystykę i aktywizować mieszkańców do działania: zarówno w sferze rekreacyjnej jak i biznesowej (gospodarczej). Projekt zakłada wykonanie opisów tablic i oznakowań w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim co przekłada się na szersze grono odbiorców.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ WIEŻA GOCŁAWSKIEJ1163000 zł
2PARK TILEBEIN- ALTANA SZTUKI2969140 zł
3STANICA WODNIACKA "WODNA"635100 zł
4POLANA WODOZBIÓR140000 zł
5PÓŁNOCNY SZLAK WIDOKOWY 102760 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5010000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy