OTWARTA MIEJSKA SIEĆ INTERNETOWA (OGM/0029)Tomasz Matyśkiewicz (tomasz.matyskiewicz@interia.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt ma charakter ogólnomiejski i inwestycyjny. Działania inwestycyjne w jego ramach będą realizowane we wszystkich dzielnicach, z uwzględnieniem maksymalizacji dostępu (koncentracja na skupiskach mieszkańców, przy dużym zagęszczeniu zaludnienia) oraz publicznego charakteru przestrzeni (śródmieście, miejsca wzmożonej obecności studentów, turystów, miejsca koncentracji funkcji wypoczynkowej). Zasięg realizacji przedsięwzięcia będzie rozszerzany stosownie do wielkości dostępnych środków finansowych.


Cel projektu

Dostępność sygnału internetowego stanowi obecnie - w dużym stopniu- o jakości przestrzeni miejskiej oraz możliwości realizowania się mieszkańców miasta w działalności zawodowej, środowiskowej i społecznej, a także w samorozwoju. Ta funkcjonalność staje się naturalnym atrybutem nowoczesności miasta, stanowiącym o jego zdolności do pełnienia funkcji miejskich oraz zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Za sprawą nowoczesnej, estetycznej infrastruktury i efektywnego systemu dystrybucji sygnału internetowego mieszkańcy uzyskają dostęp do ogólnomiejskiej strefy dostępu do sieci internetowej w standardowym zakresie. realizacja projektu przyczyni się w istotny sposób do podniesienia jakości życia w Szczecinie, a przy tym otworzy nową perspektywę rozwoju miasta. W oparciu o rozpowszechnienie i ułatwienie dostępu do Internetu możliwe będzie budowanie jednolitej, ogólnodostępnej przestrzeni informatycznej umożliwiającej indywidualną aktywność, ale także rozwijanie nowego wymiaru miejskości. W konsekwencji przedsięwzięcie pozwoli na przeniesienie do przestrzeni wirtualnej kolejnych składowych usług publicznych i ogólnomiejskiej sieci przepływu informacji (komunikatów, informacji turystycznej, rozkładów jazdy, płatności za miejsca parkingowe, użytkowanie rowerów miejskich itp.), zarządzanej przez samorząd i użytkowanej przez mieszkańców.

Szczegółowy opis

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Szczecina szerokiego bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach jednolitego miejskiego systemu udostępniania sygnału. Projekt oparty jest na koncepcji sieci miejskich punktów hotspotów - terminali służących dystrybucji sygnału internetowego udostępnianego przez Urząd Miejski na terenie miasta oraz ich Strefy Zasięgu(ang. "Hot Spot") - miejsce, w którym zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do sieci. System działać będzie w standardzie sieci bezprzewodowej o otwartym dostępnie w ograniczeniu przestrzennym, czasowym oraz pod względem parametrów technicznych połączenia. Projekt przewiduje utworzenie 70 punktów z opcją rozbudowy sieci. W ramach obsługi systemu samorząd bądź wyznaczony przez niego operator będzie dbał o powszechność i dostępność usługi z uzasadnionymi wymogami techniczno - formalnymi ograniczeniami dotyczącymi w szczególności czasu połącznia, przepływności. limitu przesłanych danych i inne parametrów transmisji, z uwzględnieniem ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Realizacja projektu wymagać będzie wdrożenia przez miasto partnerstwa technologicznego z podmiotem(podmiotami) zdolnymi zapewnić odpowiedni poziom zaawansowania i niezawodności systemu, a także jego bieżącej obsługi. Przy realizacji zadania wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura, w tym zakupiona wcześniej przez władze miasta koncesja na wykorzystanie częstotliwości radiowych i ułożone w latach 2007-2011 światłowody. Optymalne rozwiązanie polega na skonstruowaniu i wdrożeniu sieci ogólnodostępnych wielofunkcyjnych urządzeń integrujących nowoczesne technologie oraz umożliwiających wielokierunkowy przepływ informacji i usług w przestrzeni miejskiej. Cechować je będzie elastyczność systemowa, przydatność dla wprowadzenia nowych funkcjonalności istotnych z punktu widzenia społeczności miasta, a zarazem brak konieczności dokonywania złożonych i kosztownych. Hot spoty rozmieszczone zostaną w punktach zapewniających jak najpowszechniejszą dystrybucję sygnału docierającego do możliwie dużej liczby mieszkańców. Zakładane jest etapowanie inwestycji obejmujące koncentracje na skupiskach mieszkańców oraz aktywności publicznej społeczności miasta i turystów, a docelowo objęcie rozwiązaniem całego obszaru miasta. Przy zastosowaniu technicznej standaryzacji stacje dystrybucyjne będą miały zasięg o średnicy do ok. 400 m, stosowanie od lokalnych uwarunkowań. Połączenie z bezprzewodową siecią internetową możliwe będzie dla użytkowników dowolnych urządzeń posiadających kartę Wi-Fi, np. telefon komórkowy, laptop, palmtop czy notebook. Połączenie z Internetem realizowane będzie poprzez wyszukanie w urządzeniu dostępnych sieci bezprzewodowych oraz połączenie z siecią z Wi-Fi. Logowanie do systemu nastąpi po podaniu adresu e-mail i zatwierdzeniu regulaminu. Prędkość pobierania danych dostępnych w ramach systemu warunkowana będzie obowiązującym porządkiem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem zasady, że administracja publiczna nie może konkurować z kapitałem prywatnym. Przyjmuje się, że system umożliwi korzystanie z Internetu o maksymalnej prędkości uzyskanie transferu 30Mb/s w trybie download/upload, z opcją podnoszenia standardu w kolejnych latach. Połączenie realizowane w ramach pojedynczego logowania będzie trwać do 60 minut, koleiną sesję będzie można rozpocząć po ponownym zalogowaniu się.
W toku dalszego rozwoju funkcjonalności system punktów dostępowych umożliwi m.in.:
- wsparcie w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
-obsługę funkcjonalności "panic button"
-zarządzanie i dystrybucją alertów miejskich
-zarządzanie interaktywną mapą miasta
-ładowanie telefonów i baterii komputerowych
-obsługę lub wsparcie poboru opłat/winiet, obsługę aplikacji parkingowych
- realizację miejskich programów lojalnościowych
-ładowanie kart miejskich
-obsługę płatności bezgotówkowych
- realizację badań statystycznych obejmujących przestrzeń i społeczność miasta
-zdalny pomiar temperatury, badania klimatyczne i środowiskowe, pomiary i obserwacje termowizyjne
-badanie alkomatem
-esparcie realizacji funkcji monitoringu miejskiego
-zarządzanie równego rodzaju aplikacjami dedykowanymi
Pożądane jest, aby operator systemu w wyznaczonych godzinach, poprzez telefon i pocztę elektroniczną, udostępnia usługę wsparcia technicznego dla Użytkowników systemu w zakresie ograniczonym do:
-zagadnień technicznych związanych z korzystaniem z systemu za pomocą powszechnie stosowanych typów urządzeń i oprogramowania systemowego,
-sposobu dostępności sieci,
-partycypowania w kosztach udostępniania usługi, z wyłączeniem opłaty za połączenie.
Przewiduje się, że w następstwie realizacji projektu będzie miało miejsce należyte utrzymywanie systemu przez cały okres trwałości projektu i po jego zakończeniu. Operator będzie okresowo dokonywać przeglądów technicznych, odnotowywać stan techniczny oraz dokonywać bieżących przeglądów technicznych wykonywanych przez pracowników merytorycznych. Trwałość przedsięwzięcia zostanie utrzymana poprzez następujące działania: opłacanie abonamentu, konserwacja urządzeń, modernizacja lub wymiana na skutek awarii lub kradzieży.

Uzasadnienie projektu

Upowszechnienie publicznego dostępu do Internetu stanowi wymóg zaliczania Szczecina do grona nowoczesnych polskich metropolii przyjaznych mieszkańcom. Wynika to z dokonującego się postępu technologicznego i zmian w trybie ich życia. Powszechna dostępność sieci Internet jest obecnie standardem współtworzącym nowoczesne i wydajne środowisko miejskie, stanowi składową miejskie, stanowi składową miejskiej przestrzeni publicznej i jako taka wymaga troski oraz zaangażowania ze strony lokalnej społeczności na rzecz jej rozwoju. W tego rodzaju środowisku dokonuje się aktywność zawodowa, publiczna, twórcza towarzyska, co wpływa na żywotność i produktywność organizmu miejskiego. Determinuje ona i infrastruktury oraz szeroko rozumianej miejskości. Zgłaszane do realizacji przedsięwzięcie ma na celu wyrównanie szans rozwojowych Szczecina i jego mieszkańców jako społeczności miejskiej względem innych ośrodków. W Polsce masowo i na dużą skalę realizowane są rozwiązania o takim charakterze. We Wrocławiu realizację projektu "Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia-Miejski Internet" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Obecnie wrocławska sieć dysponuje ponad 550 punktami dostępu. Bytom brał udział w unijnym projekcie, którego celem była budowa sieci szerokopasmowej. W mieście powstały 83 punkty, z czego dziesięć to hotspoty. W Bydgoszczy bezpłatne miejsce WiFi działa od 2012 roku. Poznańska sieć bezprzewodowa swym zasięgiem obejmuje całe Stare Miasto i okolice Placu wolności, a także Ostrów Tumski, a sieć nadajników jest rozbudowywana wzdłuż głównych ulic. W Gdańsku działa GDANSKwifi - sieć 104 bezpłatnych hotspotów dostępnych w przestrzeni miejskiej. W Łodzi analogiczny system został wdrożony w ramach projektu finansowanego w ramach budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. W skali całego kraju według dostępnych danych działa około 6 tys. hotspotów z darmowym dostępem do Internetu w blisko 5 tysiącach gmin. Realizowany przez administrację państwa program operacyjny "Polska cyfrowa". Jego celem jest m.in. wprowadzenie do użytku kilkunastu tysięcy nowych hotspotów. W Szczecinie realizacja projektu stanowić będzie naturalną konsekwencję i dopełnienie sieci ponad 160 punktów bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu zlokalizowanych w szkołach, radach osiedli,. w niektórych instytucjach kultury i w szpitalach. Zarazem wskazanie jest podniesienie parametrów rozwijanego systemu i tworzących jego architekturę urządzeń dostępowych, tak aby możliwe było płynne przejście do jego dalszej rozbudowy, wdrożenie kolejnych funkcjonalności i usług. Przyjęte rozwiązanie korespondować będzie z elementarnymi potrzebami społeczności miasta i osób przybywających z zewnątrz, a także będzie posiadać walor racjonalności, efektywności i zgodności z obowiązującym porządkiem prawno - administracyjnym. Odwołanie od oświadczeń innych miast pozwoli zoptymalizować tryb realizacji usług i uniknąć ryzyk związanych z zaburzeniem swobody rynkowej konkurencji. Zarazem projekt stanowić technologiczny, infrastrukturalny i administracyjny fundament dla wdrożenia nowych rozwiązań w istotny sposób podnoszący - w bliższej i dalszej przyszłości - jakość i bezpieczeństwo życia w Szczecinie. Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, tym samym przyczynia się do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Inwestycja polegająca na instalacji publicznych punktów dostępu do internetu nie zagraża trwałości środowiska naturalnego i nie wpłynie na degradację i pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ze swej natury posiada walor ogólnodostępności. Jego istotą jest poszerzenie sfery publicznej, włącznie możliwie dużej społeczności w korzystaniu z sygnału internetowego oraz treści tworzonych i wymienianych w przestrzeni wirtualnej. Projekt swoim zasięgiem obejmować będzie wszystkie chętne osoby beż względu na wiek, płeć, poglądy polityczne, religijne oraz niepełnosprawność. Przedsięwzięcie służy poszerzeniu zakresu przestrzeni publicznej i sprzyja jej demokratyzacji. Zarazem uwzględnia wymogi bezpieczeństwa oraz kwestie komunikacyjne. Miejsca dostępności Internetu bezprzewodowego oznakowane będą tablicami ze stosowną informacją. Użytkownicy korzystać będą z systemu pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień stosownego regulaminu, w szczególności sankcjonującego zakaz wykorzystywania systemu do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo. Korzystanie z systemu będzie możliwe bez opłat 24 godziny oraz przez 7 dni w tygodniu. Przewiduje się wzbogacenie funkcjonalności systemu poprzez ogólnomiejską informację o jego działaniu i dostępności. Na informację tę składać się będzie obecność nośników fizycznych (sygnalizujących umiejscowienie hot spotów) oraz przekaz w sferze wirtualnej, w szczególności na portalu internetowym lokalnego samorządu oraz poprzez wykorzystywane przez niego media społecznościowe. Przedsięwzięci będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasadę niedyskryminacji, w tym osób z niepełnosprawnościami zachowując zgodność z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami wg art. 7 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)1303/2013 z dnia 1.12.2013 r. Nie prowadzi on do dyskryminacji, wykluczenia ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek, orientację seksualną. Oferowane usługi będą na równi dostępne dla wszystkich odbiorców. Projekt wpływa pozytywnie na realizację polityki równych szans kobiet i mężczyzn. W projekcie nie przewiduje się jakichkolwiek dyskryminacji lub ograniczeń ze względu na płeć.

Odbiorcy projektu

Grupę odbiorców usługi dostępnej w następstwie realizacji projektu stanowić będzie szeroko rozumiana społeczność Szczecina i osób przyjeżdzających do miasta, ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Tworzą ją wszyscy korzystający z sieci internet i dysponujący ku temu odpowiednim sprzętem - dowolnym urządzeniem posiadającym kartę Wi-Fi, np. telefon komórkowy, laptop, palmtop czy notebook. W szczególny sposób za odbiorców projektu należy uznać osoby aktywne zawodowo i społecznie opierające swoją działalność na tworzeniu, wymianie i rozpowszechnianiu treści w przestrzeni wirtualnej, a tym samym rozwijające potencjał miasta i budujące jego środowisko. Należy oczekiwać, że realizacja projektu przyczyniać się będzie do uzyskania efektu włączenia cyfrowego, poszerzenie grona osób zdolnych i posiadających techniczne możliwości do poruszania się w sferze internetowej. Ten proces będzie miał kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczności Szczecina oraz podnoszenia kompetencji i poziomu aktywności jego mieszkańców.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Koszt zakupu sygnału (5lat)350000 zł
2Budowa sieci hotspotów (70 punktów)1500000 zł
3Koszt utrzymania urządzeń (5 lat)130000 zł
4Koszt serwisu technicznego (5 lat)500000 zł
5Identyfikacja wizualna + nośniki informacji30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2510000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy