Centrum Wsparcia Pedagogicznego (pogotowie pedagogiczne) (POG/0001)Małgorzata Gwiazda-Elmerych (gwiazdam1@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Krasickiego 6, 71-333 Szczecin (Siedziba Rady Osiedla Pogodno), działka nr 14/6 obręb 2063 (działka należy do Gminy Miasto Szczecin)


Cel projektu

Będzie to wsparcie rodzic/opiekuna i dziecka/dzieci przez specjalistę - pedagoga, cocha, w procesie wychowania, w sytuacji gdy rodzi się poczucie bezradności, braku porozumienia, nadchodzącego kryzysu w relacji rodzic-dziecko.
Centrum Wsparcia Pedagogicznego jest projektem pilotażowym, (przywdzianym na rok z możliwością przedłużenia jego działalności), który postał na bazie doświadczeń pracy z nauczycielami (jako trener/pedagog) jak i rodzicami (jako coach/pedagog) oraz rosnącej liczna rodzin, rodziców/opiekunów i dzieci z zaburzonymi relacjami i brakiem umiejętności rozwiązywania problemów w relacji rodzic/opiekun prawny - dziecko/dzieci. Centrum będzie czymś w rodzaju "pogotowia pedagogicznego" działającego w weekendy, wypełniającego tym samym lukę jaka powstaje w pracy placówek (instytucji samorządowych czy państwowych) zajmujących się problemami wychowawczymi i tymi z obszaru interwencji kryzysowej. Do dyżurującego specjalisty pedagoga/coacha, będą mogły zagaszać się osoby, które nie radzą sobie w relacji z dzieckiem (rodzicem), w sytuacji tak zaawansowanego problem, że nie znajdują sposobu na wyjście z zaistniałego impasu.Takie trudne sytuacji pojawiają się także wtedy, gdy rodzina przebywa z sobą dłużej niż w dni powszednie (wtedy jest praca i szkoła, więc czas przebywania ze sobą jest krótszy), stąd potrzeba wprowadzenie dyżurów podczas weekendu.

Szczegółowy opis

Centrum Wsparcia Pedagogicznego (CWP).Koncepcja działalności placówki:

Obszary pracy CWP:
⦁ Interwencja pedagogiczna
⦁ Wsparcie rodziny w kryzysie
⦁ Coaching kryzysowy
⦁ Coaching rodziny
⦁ Coaching indywidualny rodzica

Odbiorcy/klienci/uczestniczy
Rodzice i dzieci w wieku szkolnym - Szkoła Podstawowa i Szkoła Ponadpodstawowa. Nastolatki powyżej 16 roku życia za zgodą opiekunów prawnych.

Wieloletnie doświadczenie skupionych przy projekcie pedagogów i interwentów kryzysowych w pracy z młodymi ludźmi, nauczycielami, pedagogami, dyrektorami szkół w zakresie szkoleń głównie w obszarze kompetencji miękkich, ale również depresji, zachowana ryzykownych, uzależnień, agresji i przemocy, sytuacji kryzysowych, pedagogiki - pozwoliły na postawienie tezy:

⦁ Zmienia się model rodzicielstwa, a przez to zmienia się model wychowania, w którym podstawowym mankamentem jest zaburzona relacja rodzić-dziecko; rodzice-dzieci. Na zaburzenie tej relacji wpływa także to, jakich obecnie doświadczamy, jako społeczeństwo, zmian cywilizacyjnych i jak one wpływają na nas. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl w lutym 2022 roku, ponad 60 procent Polakowi wykazuje objawy depresji. Z uczuciem zmęczenia i brakiem energii zmaga się 38 procent badanych, 29 procent ma obniżony nastrój - to nie pozostaje bez wpływu na proces wychowawczy, zwłaszcza, że po pandemii niemal co dziesiąte dziecko/uczeń potrzebuje pomocy z obszaru psychologii lub psychiatrii. Centrum ma wspierać strony jeszcze przed tak poważnymi zmianami wpływającymi na relację w rodzinie.

Konsekwencją zmian cywilizacyjnych wpływającą na dorosłych i dzieci (w niektórych przypadkach) jest brak umiejętności budowania relacji, w tym komunikowania się, a co za tym idzie, budowanie osobowości dziecka, bez oparcia w dorosłym - rodzicu/opiekunie. Silnym i odpowiedzialnym dorosłym, któremu dziecko nie “przydarza się”, a który bierze odpowiedzialność za towarzyszenie swojemu dziecku w drodze do dorosłości, z szacunkiem dla jego odrębności.
To są działania, które trwają lata i oczywiście wielu pedagogów sięga i sięgało po te założenie (choćby Jasper Juul, który budował paradygmat wychowawczy, prezentując nowe spojrzenie na dziecko - dzieci są kompetentne - oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i socjalizacji. Podkreślał znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych).

Pedagogika to nauka o wychowaniu, dlatego pedagog przede wszystkim pomaga i wspiera w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i nastolatków. Dodatkowo także diagnozuje ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, wspiera rozwój, uczenie się, minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych oraz stara się im zapobiegać. Szczególnym zadaniem pedagoga jest inicjowanie różnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych, również w relacji z dorosłym - rodzicem/opiekunem. Zawsze w obszarze procesu wychowawczego.

W Centrum teorię będziemy przekładać na praktykę, głownie w sytuacjach, gdy dochodzi do kryzysu lub tuż przed, i porozumienie czy współpraca w drodze do porozumienia, zdają się być niemożliwe.
⦁ Dziecko “nie słucha” co do niego mówię
⦁ Rodzice mnie nie rozumieją czepiają się
⦁ Moje dziecko sięga po alkohol, upija się
⦁ Córka siedzi zamknięta w swoim pokoju
⦁ Nie wiem co z nim się dzieje
⦁ Córka jest agresywna, boje się, że nie uderzy
⦁ Moje dziecko się cięło...
⦁ Ucieka z domu, nie wraca na noc
⦁ Nie chce się uczyć
⦁ Nauczyciele ciągle wzywają mnie do szkoły
⦁ ….

To tylko przykłady stwierdzeń, za którymi już kryje się kryzys lub właśnie się on rozpoczyna.
Centrum będzie miejscem, gdzie dziecko i rodzic, dzieci i rodzice będą mogli przyjść w sytuacji, gdy widzą, że dzieje się wiele złego w ich relacji, czują jednocześnie, że coś w tej relacji jeszcze się tli i uda się uratować. I obie strony tego chcą, choć wiedzą, że doszły do ściany, jeśli chodzi o ich współpracę w tym zakresie i możliwość porozumienia.
Specjaliści - pedagog, coach, mediator, interwent kryzysowy - są do ich dyspozycji, by przepracować ten trudny moment. Pozwolić stronom odreagować, wyciszyć emocje, by oczyścić pole do konstruktywnej rozmowy.
W Centrum nie będziemy prowadzić długoterminowej terapii, aczkolwiek każdy korzystający z Centrum dostanie komplet informacji, gdzie może taką długoterminową pomoc uzyskać.
Podobnie w sytuacji, gdy specjalista stwierdzi, że w konkretnym przypadku możemy mieć do czynienia z głębokim uzależnieniem (trzecia i czwarta faza uzależnienia), zaburzeniem psychicznym, socjopatią, czyli przypadkami, które wymagają interwencji czy leczenia z obszaru psychologii lub psychiatrii. Klient będzie przekierowany do wskazanych specjalistów.

Centrum pracować będzie w obszarach:

⦁ Interwencja pedagogiczna:
Specjalista pracuje z klientami (rodzic-dziecko/opiekun), którzy zgłaszają się do Centrum w obszarze zgłoszonego przez nich problemu. Spotkanie, rozmowa, praca z klientami bazuje na wydarzeniu, które doprowadziło ich do tej konkretnej sytuacji. Specjalista jest wsparciem dla każdej ze stron, diagnozuje obszary, w których mogą występować dysfunkcji wychowawcze, podobnie w obszarze zaburzeń relacji i komunikacji. Spotkanie/sesja jednorazowa, czas trwania do 2 godzin. Jeśli istnieje potrzeba i strony zaakceptują taką formułę, może odbyć się drugie spotkanie w kolejnym dniu/tygodniu. W tej formule nie przewidujemy więcej niż dwa spotkanie, z przekierowaniem do ewentualnej terapii długoterminowej.

⦁ Wsparcie rodziny w kryzysie
Specjalista pracuje z rodziną (rodzice/opiekunowie – dzieci, ojciec-dzieci/dziecko, matka-dzieci/dziecko, opiekun prawny – dziecko/dzieci). W tym przypadku istotna jest praca z całą rodziną, której dotyczy problem. Kryzys traktujemy jako “zachwianie jakiegoś systemu wartości czy pozycji czegoś”, w kontekście ostatniego wydarzenie, które to spowodowało. Specjalista pracuje z rodziną w Centrum. Razem z członkami rodziny analizuje stację, wskazują jej skutki i wpływ na poszczególnych członków rodziny, szukają sposobów wyjściu kryzysu (ważne: działanie krótkoterminowe, na “tu i teraz”), ewentualnie ustalenie planu działania na najbliższe dni. Podobnie jak w przypadku interwencji pedagogicznej spotkanie/sesja jednorazowa, czas trwania do 2 godzin. Jeśli istnieje potrzeba i strony zaakceptują taką formułę, może odbyć się drugie spotkanie w kolejnym dniu/tygodniu. W tej formule nie przewidujemy więcej niż dwa spotkanie, z przekierowaniem do ewentualnej terapii długoterminowej.

⦁ Coaching kryzysowy
To połączenie interwencji kryzysowej z coachingiem. Interwencja kryzysowa jest skoncentrowana na konkretnym problemie, który należy jak najszybciej rozwiązać. Jej celem jest przede wszystkim złagodzenie występujących u poszkodowanego/klienta objawów, które zostały wywołane przez nienaturalne warunki np. przemoc w rodzinie. Połączenie Coachingu i Kryzysu – czyli Coaching Kryzysowy – daje możliwość pracy z osobami znajdującymi się w lekkim lub średnim kryzysie - by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do własnego rozwoju i wzmocnili swoją wewnętrzną siłę, co jest celem coachingu jako metody rozwojowej. Po spotkaniach w ramach interwencji kryzysowej w połączeniu z coachingiem klient jest w stanie normalnie funkcjonować w środowisku. Potrafi samodzielnie radzić sobie z problemami tak jak miało to miejsce przed wystąpieniem kryzysu. Podobnie jak w pracy w dwóch poprzednich obszarach jest to spotkanie/sesja jednorazowa, czas trwania do 2 godzin. Jeśli istnieje potrzeba i strony zaakceptują taką formułę, może odbyć się drugie spotkanie w kolejnym dniu/tygodniu. W tej formule nie przewidujemy więcej niż dwa spotkanie, z przekierowaniem do ewentualnej terapii długoterminowej.

⦁ Coaching rodziny
Głównym zadaniem coachingu jest rozwój klienta - wysłuchanie go, obserwacja i rozmowa. Rezultatem takiej relacji powinno być dotarcie do pewnych wniosków i zwiększenie samoświadomości. Celem nie jest wskazanie drogi, wytknięcie błędów czy zmotywowanie do określonego działania, ale uruchomienie potencjału osoby wspieranej (tzw. klienta), - i wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez nią zmiany. O ile w klasycznym coachingu mamy do czynienia z pojedynczą osobą, to w przypadku coachingu rodziny mówi o kilku klientach równocześnie (coaching grupowy - poszczególni członkowie grupy/rodziny pracują nad swoimi celami lub coaching zespołowy - tu grupa pracuje nad wspólnym celem). Coaching rodziny zatem to wsparcie rodziny i towarzyszenie jej w procesie przeprowadzenia zmian w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego. Podobnie jak w pracy w poprzednich obszarach jest to spotkanie/sesja jednorazowa, czas trwania do 2 godzin. Jeśli istnieje potrzeba i strony zaakceptują taką formułę, może odbyć się drugie spotkanie w kolejnym dniu/tygodniu. W tej formule nie przewidujemy więcej niż dwa spotkanie, z przekierowaniem do ewentualnej terapii długoterminowej.

⦁ Coaching indywidualny rodzica
Obszar pracy coachingowej, rozwojowej, gdzie klientem jest rodzi – ojciec/matka/opiekun prawny. To coaching indywidualny - podczas sesji pracujemy nad problemem/wyzwaniem wychowawczym wskazanym przez rodzica. Pracujemy na jego zasobach i celu. Ten dotyczy konkretniej sytuacji która się wydarzyła, a w której klient poczuł, że sam nie znajdzie rozwiązania. To jedna sesje maksymalnie dwie, w cyklu dyżurowym, weekendowym. Jeśli klient będzie chciał kontynuować pracę coachingową może zostać przekierowany do stosownej placówki czy specjalisty.

Zasady działania Centrum Wsparcia Pedagogicznego (wersja pilotażowa)
Placówka działała podczas weekendów - piątek, sobota, niedziela - wypełniając w pewnym stopniu lukę, która powstaje w pracy placówek pomocowych w sformalizowanych strukturach (np. Poradnie Psychologiczna - Pedagogiczne)

W pilotażowej wersji projektu są to trzy dni i trzygodzinne dyżury:
⦁ Piątek godz. 17.00 20.00
⦁ Sobota godz. 9.00 - 12.00
⦁ Niedziela godz. 8.00 - 11.00

CWP działałoby na zasadach niekomercyjnych (stąd potrzeba dotacji lub finansowania na zasadach SBO i podobnych). Jego oferta skierowana jest do osób niezamożnych lub w trudnej sytuacji finansowi (co również może powodować kryzysy w rodzinie).

CWP korzysta z lokalu udostępnianego przed Radę Osiedla (jeśli istnieje taka możliwość) lub działa w wynajętym pomieszczeniu na zasadach komercyjnych na tym etapie opracowywania projektu obie wersje brane są pod uwagę.

W wersji pilotażowej CWP obejmuje osiedla w Szczecinie:

⦁ Zawadzkiego-Klonowica
⦁ Krzekowo-Bezrzecze,
⦁ Glębokie-Pilchowo,
⦁ Pogodno

Nie ograniczamy jednak dostęp i z Centrum korzystać mogą wszyscy potrzebujący tego rodzaju wsparcie mieszkańcy Szczecina

W CWP działają/pracują:
⦁ specjalista/specjaliści (pedagog, interwent kryzysowy, coach, mediator)
⦁ osoba/firma odpowiedzialną za promocję Centrum
⦁ osoba prowadząca Centrum, koordynator

MGE
Szczecin 22.06.2022

Uzasadnienie projektu

W trzech zdaniach:
żeby zmieniać i wspierać rodziców. Pokazać - chociaż jednemu rodzicowi - że wychowanie to ciężka, ale satysfakcjonująca praca, dzięki której uchroni swoje dziecko przed zaburzoną relacją z nim i pomoże mu (dziecku) zbudować odporność psychiczną. Praca, dzięki której wypościć spod swoich skrzydeł szczęśliwego, spełnionego człowieka

Ogólnodostępność projektu

Centrum Wsparcia Pedagogicznego dziać będzie, jeśli chodzi o miejsce/bazę, na osiedlu Zawadzkiego - Klonowica (opcja: Pogodno) ale poprzez działania promocyjne dotrzeć chcemy z CWP do wszystkich mieszkańców Szczecina. Wsparcie w obszarze wychowania (pedagogiki) otrzyma każdy, kto będzie tego potrzebował nie zależnie od tego w jakiej dzielnicy Szczecina mieszka.

Odbiorcy projektu

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa), dzieci w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczące się w szkole ponadpodstawowej osoby pełnoletnie


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dyżury spacjalisty (200,00 pln godzina, 9 godzin w tygodniu, 42 tygodnie)75600 zł
2Dzialania informacyjno-promocyjne (socjal media, tradycyjne ulotki, spotkania informacyjne, 150,00 pln tygodniowo))6300 zł
3Wynajem pomieszczeń biurowych/gabinet (1200,00 pln miesięcznie, oplaty 300, 00 pln - uśrednione ceny z ofert biur nieruchomości))18000 zł
4Koordynacja, opracowania i przygotowanie materiałów informacyjnych (150,00 pln tygodniowo)6300 zł
5Koszty funkcjonowania biura: laptop (gromadzenie informacji dotyczących spotkan z klientami, przebiegi spotkań, celow, wskazowek - zakup 3000,00), telefon (miesiączny abonament 200,00 pln), materiały papiernicze (papier do drukarki, notatniki, flipchart, karteczki post it 50,00 pln miesięczne)6000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 112200 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy