Rejestracja w systemie informatycznym udostępnionym na stronie internetowej zet.WIBO.

Po zarejestrowaniu konta w systemie zostanie wysłany do Państwa link aktywujący konto na skrzynkę poczty elektronicznej podanej w polu adres e-mail. Link aktywujący konto jest ważny przez 48 godzin od wygenerowania i jeśli nie aktywują Państwo swojego konta w tym czasie, zostanie ono usunięte razem ze wszystkimi podanymi informacjami.

Załóż konto


Wszystkie poniższe dane są niezbędne do założenia konta w systemie.

Nazwa użytkownika będzie wyświetlała się przy Twoich komentarzach i złożonych projektach.
Ten adres e-mail będzie wykorzystany do kontaktu z Tobą, ale nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu: 91 424 5000.
Inspektor ochrony danych

(IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez administratora a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z IOD poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.
Cel przetwarzania danych
i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025, ewaluacji konsultacji oraz realizacji zadania SBO. Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w konsultacjach SBO. Podstawa prawna:
1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającego z katalogu zadań własnych gminy określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z uchwałą nr XLI/1123/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody na przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych.
Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do dnia wycofania zgody – w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy danych Pana/Pani dane osobowy będą przetwarzane przez:
1) podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za dostarczenie i obsługę systemu teleinformatycznego SBO (Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 11,Gdańsk, 80–864),2) podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji procesu konsultacji, 3) członków Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej SBO 2025, 4) jednostki miejskie zaangażowane w realizację projektów.
Pani/ Pana prawa 1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
6) prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
7) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO,
a także prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO – wyłącznie w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Zgoda na przetwarzanie danych Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie. Zgodę można wycofać, między innymi, poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail z Biurem Dialogu Obywatelskiego: bdo@um.szczecin.pl.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę wprowadzić w polu litery z powyższego obrazka.
Wielkość znaków nie ma znaczenia.

Po zarejestrowaniu konta w systemie zostanie wysłany do Państwa link aktywujący konto na skrzynkę poczty elektronicznej podanej w polu adres e-mail. Link aktywujący konto jest ważny przez 48 godzin od wygenerowania i jeśli nie aktywują Państwo swojego konta w tym czasie, zostanie ono usunięte razem ze wszystkimi podanymi informacjami